Przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia w serwisie iWound odbywa się zgodnie z postanowieniami regulaminów użytkowania serwisu.

Regulamin Konsultanta

Regulamin Pacjenta


Regulamin Konsultanta

I. Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem Systemu jest Polmedi sp. z o.o., z siedzibą w Miękowie, przy ul. Juliusza Słowackiego 16, 62-005 Miękowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660331, REGON: 366420320, NIP 7773276707, zwany dalej Administratorem.
 2. Celem świadczenia usług jest umożliwienie prowadzenia terapii pacjenta w zakresie leczenia ran za pośrednictwem urządzeń podłączonych do sieci internet.
 3. Regulamin usług dostępny jest na stronie systemu oraz w aplikacji.
 4. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników dalej: Konsultantów i Pacjentów, a także prawa i obowiązki Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego system.
 6. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach, programach, stanowią przedmiot przysługujących Administratorowi autorskich praw majątkowych.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II. Definicje.

 1. Pacjent – Użytkownik, będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która podaje swoje dane, w tym dane dotyczące stanu zdrowia, w celu uzyskania konsultacji dotyczącej leczenia ran na odległość.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która weszła na stronę Systemu lub uruchomiła jego aplikację mobilną i przeglądała jego treści.
 3. Konsultant – lekarz w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, legitymujący się numerem ID, oraz dyplomowana pielęgniarka. Konsultant jest osobą weryfikowaną i dodawaną do Systemu przez Administratora.
 4. System – platforma internetowa oraz aplikacja umożliwiająca wspomaganie leczenia ran na odległość.
 5. Konto Pacjenta – zbiór danych i informacji dotyczących Pacjenta udostępnianych przez Pacjenta w Systemie.
 6. Konto Konsultanta – zbiór danych i informacji dotyczących Konsultanta udostępnianych przez Konsultanta w Systemie.
 7. Kod – niepowtarzalny ciąg liter i cyfr przydzielany w sposób indywidualny dla każdego Pacjenta.
 8. Administrator – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby Systemu Użytkownikom.
 9. Tajemnica informacji - Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego (art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1318 ze zmianami).

III. Techniczne warunki korzystania z Systemu.

 1. W celu korzystania z Systemu Użytkownik powinien posiadać:
  - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
  - dostęp do sieci Internet,
  - adres poczty email.
 2. Administrator zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Uczestnika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Systemie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej na stronie WWW oraz w aplikacji, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja Pacjenta.

 1. Pacjent w celu samodzielnego założenia Konta w Systemie dokonuje rejestracji wpisując w udostępnione w Systemie formularze rejestracyjne:
  - adres email oraz hasło,
  - kod
  oraz akceptując regulamin oraz politykę prywatności.
 2. Rejestracji Pacjenta może dokonać również Konsultant poprzez wprowadzenie danych Pacjenta do Systemu. Konsultant może też udostępnić dane logowania Pacjentowi na podany przez niego email w przypadku wyrażenia przez niego woli zdalnego dostępu do terapii.
 3. System automatycznie przesyła na podany przez Pacjenta adres email potwierdzenie rejestracji w Systemie oraz pierwsze dane logowania wraz z instrukcją.
 4. W przypadku gdy konto Pacjenta założył Konsultant, Pacjent w trakcie pierwszego logowania akceptuje regulamin oraz politykę prywatności.
 5. W trakcie dalszych kroków rejestracji Pacjent podaje: imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz PESEL.
 6. Pacjent, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, tzn. nie ma ukończonych 18 lat, dodatkowo zobowiązany jest do przesłania drogą mailową oświadczenia ze zgodą opiekuna prawnego na utworzenie profilu. Oświadczenie powinno zawierać dane kontaktowe opiekuna w celu umożliwienia z nim bezpośredniego kontaktu.
 7. Po założeniu Konta, Pacjent ma możliwość m.in:
  - zmiany swoich danych;
  - zmiany swojego hasła;
  - edycji profilu;
  - usunięcia konta.
 8. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  - przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Systemu;
  - dane zawarte w formularzach są zgodne z prawdą.

V. Rejestracja Konsultanta.

 1. Konsultant w celu założenia Konta w Systemie dokonuje rejestracji poprzez:
  - wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.iwoud.pl podając swój adres email oraz numer PWZ,
  lub:
  - wypełnienie papierowego formularza dostarczonego bezpośrednio przez partnera biznesowego lub innego przedstawiciela Administratora,
 2. Po weryfikacji i akceptacji przez Administratora danych podanych przez Konsultanta, System automatycznie przesyła Konsultantowi na podany przez niego w formularzu adres email potwierdzenie rejestracji w Systemie oraz pierwsze dane logowania wraz z instrukcją.
 3. Konsultant w trakcie pierwszego logowania akceptuje regulamin oraz politykę prywatności.
 4. Konsultant niezwłocznie po zalogowaniu się zobowiązany jest uzupełnić brakujące dane dotyczące jego osoby we własnym Profilu w panelu Systemu.
 5. Administrator ma prawo zablokować funkcje Konsultanta w Systemie do momentu uzupełnienia danych o których mowa w pkt. 9.
 6. Konsultant przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  - przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Systemu,
  - dane zawarte w formularzach są zgodne z prawdą.

VI. Zakres usług i Konsultacje.

 1. System daje możliwość przeprowadzenia konsultacji medycznych związanych z leczeniem ran na odległość.
 2. Po dokonaniu rejestracji dokonanej przez Pacjenta w celu rozpoczęcia konsultacji, Pacjent wpisuje dane ze znormalizowanego wywiadu medycznego dla potrzeb leczenia ran wraz z opisem, co jest warunkiem do przeprowadzenia skutecznej konsultacji online.
 3. Pacjent może dodać zdjęcie rany z dysku komputera bądź z telefonu.
 4. Pacjent zobowiązany jest dodawać dane oraz dane medyczne zgodne z prawdą.
 5. Pacjent ma możliwość wprowadzenia danych do konsultacji i prowadzenia ich jednocześnie dla różnych ran.
 6. Pacjent i Konsultant mają dostęp do listy produktów leczniczych (apteczki) wraz z przekierowaniem do stron producenta/dystrybutora. Po przejściu na inne strony WWW, Pacjent/Konsultant ma obowiązek zapoznać się z zasadami obowiązującymi na tej stronie.
 7. Pacjent i Konsultant mają możliwość wzajemnego przesyłania wiadomości w Systemie, a także Konsultant ma prawo dodawać informacje dotyczące stanu zdrowia Pacjenta w jego imieniu po dokonaniu badania bezpośredniego.
 8. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 9. Konsultant ma dostęp do danych Pacjenta takich jak wiek, płeć, PESEL oraz do danych medycznych.
 10. W przypadku samodzielnej rejestracji Pacjenta i dodania elementów terapii takich jak wywiad zdrowotny i zdjęcia, po podjęciu przez Konsultanta terapii pacjent otrzymuje powiadomienie.
 11. Konsultant jest zobowiązany do zachowania Tajemnicy Informacji. Informacje, co do których należy zachować poufność według art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1318 ze zmianami) oznaczają wszystkie informacje dotyczące bezpośrednio stanu zdrowia Pacjenta, a także tych informacji, które zostały ujawnione przypadkowo, bądź też ustalone (np. przez Konsultanta na żądanie samego Pacjenta).
 12. Konsultacje udzielane za pośrednictwem systemu mają charakter doradczy, o czym jest poinformowany Pacjent, jednakże Konsultant, który podjął się prowadzenia terapii Pacjenta jest zobowiązany do prowadzenia terapii zgodnie z wiedzą zawodową oraz we właściwych terminach.
 13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nabytych przez Konsultanta co do skuteczności prowadzenia terapii drogą zdalną Konsultant zobowiązany jest skontaktować się z Pacjentem celem przeprowadzenia jego badania i ewentualnego leczenia drogą bezpośrednią.
 14. Konsultant udziela Konsultacji poprzez wysłanie zaleceń słownych dotyczących sposobu leczenia i opatrunku oraz może wskazać datę, w której Pacjent powinien ponownie przesłać zdjęcie rany oraz przeprowadzić kolejny wywiad zdrowotny.
 15. Konsultant może czasowo udostępnić terapię Pacjenta innemu konsultantowi zarejestrowanemu w Systemie celem uzyskania konsultacji eksperckiej. Konsultant może też przekazać prowadzenie terapii Pacjenta innemu konsultantowi. Pacjent jest informowany każdorazowo o zdarzeniach tego rodzaju w postaci informacji tekstowej umieszczonej w danej terapii.
 16. Dane osobowe i kontaktowe Pacjenta widoczne są wyłącznie przez Pacjenta oraz Konsultanta, który jego dane wprowadził, o ile miało to miejsce.
 17. Celem uniknięcia duplikatów Kont Użytkowników w Systemie wymagane jest wprowadzenie numeru PESEL każdego Użytkownika, który jest jego unikalnym identyfikatorem.
 18. Ze względu na ochronę danych osobowych Użytkowników zabronione jest przesyłanie danych osobowych oraz kontaktowych w wiadomościach tekstowych przesyłanych za pomocą Systemu. Wiadomości te stanowią elementy terapii, które mogą być widoczne dla innych Konsultantów w Systemie w razie potrzeby ich udostępnienia celem dokonania konsultacji eksperckiej (pomiędzy różnymi konsultantami zarejestrowanymi w Systemie).
 19. Konsultant może zakończyć terapię, która:
  a. została zakończona pozytywnie i nie ma potrzeby jej kontynuowania,
  b. została porzucona przez Pacjenta i nie ma z nim od dłuższego czasu kontaktu,
  c. została przekazana do leczenia stacjonarnego i system telemedyczny nie będzie dalej używany, jakkolwiek istnieje możliwość dalszego dokumentowania takiego leczenia w systemie.
 20. Przez realizacje uprawnienia wskazanego w punkcie 14, realizowane jest prawo do przenoszenia danych osobowych.
 21. Konto pacjenta jest usuwane na wniosek przekazany przez Pacjenta do Administratora bezpośrednio przy pomocy udostępnionej mu funkcji w Systemie, bądź pośrednio przez Konsultanta prowadzącego jedną z jego terapii.
 22. Właściciel Systemu posiada prawo do zachowania zanonimizowanych danych medycznych pacjenta (przypadku medycznego) do celów naukowych i edukacyjnych, również po usunięciu konta przez Pacjenta.

VII. Prawa i Obowiązki Administratora.

 1. Administrator troszczy się o należyte działanie Systemu.
 2. Administrator jako osoba zarządzająca zasobami Systemu ma obowiązek do zachowania Tajemnicy Informacji wraz z prowadzeniem systemów zabezpieczających przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Profilu Pacjenta lub Konsultanta w przypadku:
  a. złamania zasad regulaminu,
  b. podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Pacjenta, Konsultanta lub Administratora,
  c. podawania nieprawdziwych danych,
  d. udostępnianie dostępu do konta nieuprawnionym osobom trzecim,
  e. niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z prowadzenia terapii w Systemie zarówno przez Konsultanta jak i Pacjenta.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. treści i informacje przekazywane przez Pacjentów / Konsultantów, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność,
  b. działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Pacjent/Konsultant przekazał kody dostępu do swojego Profilu,
  c. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Pacjenta/Konsultanta danych oraz informacji z Systemu,
  d. niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z prowadzenia terapii w Systemie zarówno przez Konsultanta jak i Pacjenta.
 5. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Pacjenta/Konsultanta, jeżeli Administrator nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Systemu, Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 7. W przypadku, gdy Administrator wiedział o bezprawnych działaniach Pacjentów/Konsultantów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

VIII. Procedura reklamacyjna.

 1. Pacjent jak i Konsultant mają możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Systemu, wysyłając wiadomość do Administratora poprzez udostępnioną do tego celu funkcję wiadomości do Administratora, w której treści wpisuje:
  - rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  - rodzaj błędnego funkcjonowania;
  - czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  - zarzuty;
  - okoliczności uzasadniające reklamację;
  - ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
 2. Pacjent lub Konsultant, który nie został pozytywnie zweryfikowany do założenia Konta w Systemie, ma możliwość złożenia reklamacji.
 3. Administrator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując, czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany w Systemie przez Użytkownika adres e-mail lub w postaci wiadomości przesłanej przez System.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Administrator niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

IX. Prawo odstąpienia od umowy. Wyłączenie uprawnienia KONSUMENTA.

 1. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
  - świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  - świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 1, niniejszego rozdziału, w celach wykonania obowiązku ustawowego Administrator informuje, że: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone m.in. pisemnie na adres Administratora.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W odniesieniu do korzystania z Systemu, Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie ma prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, ze względu na charakter tych usług – świadczenia otrzymane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu nie mogą być zwrócone.

X. Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Pacjent, który założył Konto, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez Konsultanta / Administratora.
 2. Konsultant, który założył Konto, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez Administratora.
 3. Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Pacjenta lub Konsultanta w przypadku, gdy:
  a. Użytkownik ten, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Systemie,
  b. Użytkownik ten w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Systemu.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Pacjenta lub Konsultanta zostanie przesłane w wiadomości w Systemie lub na adres email Właściciela Systemu widoczny na stronie www.iwound.pl
 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Profilu oraz jego całkowitym usunięciem z zastrzeżeniem pkt. 21 w dziale V niniejszego Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny na stronie WWW Systemu oraz w aplikacji.
 2. Informacje o pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 3. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  b. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  c. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  d. platforma Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Regulamin Pacjenta

I. Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem Systemu jest Polmedi sp. z o.o., z siedzibą w Miękowie, przy ul. Juliusza Słowackiego 16, 62-005 Miękowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660331, REGON: 366420320, NIP 7773276707, zwany dalej Administratorem.
 2. Celem świadczenia usług jest umożliwienie prowadzenia terapii pacjenta w zakresie leczenia ran za pośrednictwem urządzeń podłączonych do sieci internet.
 3. Regulamin usług dostępny jest na stronie systemu oraz w aplikacji.
 4. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników dalej: Konsultantów i Pacjentów, a także prawa i obowiązki Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego system.
 6. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach, programach, stanowią przedmiot przysługujących Administratorowi autorskich praw majątkowych.
 7. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II. Definicje.

 1. Pacjent – Użytkownik, będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która podaje swoje dane, w tym dane dotyczące stanu zdrowia, w celu uzyskania konsultacji dotyczącej leczenia ran na odległość.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która weszła na stronę Systemu lub uruchomiła jego aplikację mobilną i przeglądała jego treści.
 3. Konsultant – lekarz w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, legitymujący się numerem ID, oraz dyplomowana pielęgniarka. Konsultant jest osobą weryfikowaną i dodawaną do Systemu przez Administratora.
 4. System – platforma internetowa oraz aplikacja umożliwiająca wspomaganie leczenia ran na odległość.
 5. Konto Pacjenta – zbiór danych i informacji dotyczących Pacjenta udostępnianych przez Pacjenta w Systemie.
 6. Konto Konsultanta – zbiór danych i informacji dotyczących Konsultanta udostępnianych przez Konsultanta w Systemie.
 7. Kod – niepowtarzalny ciąg liter i cyfr przydzielany w sposób indywidualny dla każdego Pacjenta.
 8. Administrator – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby Systemu Użytkownikom.
 9. Tajemnica informacji - Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego (art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1318 ze zmianami).

III. Techniczne warunki korzystania z Systemu.

 1. W celu korzystania z Systemu Użytkownik powinien posiadać:
  - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
  - dostęp do sieci Internet,
  - adres poczty email.
 2. Administrator zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Uczestnika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Systemie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej na stronie WWW oraz w aplikacji, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja Pacjenta.

 1. Pacjent w celu samodzielnego założenia Konta w Systemie dokonuje rejestracji wpisując w udostępnione w Systemie formularze rejestracyjne:
  - adres email oraz hasło,
  - kod
  oraz akceptując regulamin oraz politykę prywatności.
 2. Rejestracji Pacjenta może dokonać również Konsultant poprzez wprowadzenie danych Pacjenta do Systemu. Konsultant może też udostępnić dane logowania Pacjentowi na podany przez niego email w przypadku wyrażenia przez niego woli zdalnego dostępu do terapii.
 3. System automatycznie przesyła na podany przez Pacjenta adres email potwierdzenie rejestracji w Systemie oraz pierwsze dane logowania wraz z instrukcją.
 4. W przypadku gdy konto Pacjenta założył Konsultant, Pacjent w trakcie pierwszego logowania akceptuje regulamin oraz politykę prywatności.
 5. W trakcie dalszych kroków rejestracji Pacjent podaje: imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz PESEL.
 6. Pacjent, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, tzn. nie ma ukończonych 18 lat, dodatkowo zobowiązany jest do przesłania drogą mailową oświadczenia ze zgodą opiekuna prawnego na utworzenie profilu. Oświadczenie powinno zawierać dane kontaktowe opiekuna w celu umożliwienia z nim bezpośredniego kontaktu.
 7. Po założeniu Konta, Pacjent ma możliwość m.in:
  - zmiany swoich danych;
  - zmiany swojego hasła;
  - edycji profilu;
  - usunięcia konta.
 8. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  - przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Systemu;
  - dane zawarte w formularzach są zgodne z prawdą.

V. Zakres usług i Konsultacje.

 1. System daje możliwość przeprowadzenia konsultacji medycznych związanych z leczeniem ran na odległość.
 2. Po dokonaniu rejestracji dokonanej przez Pacjenta w celu rozpoczęcia konsultacji, Pacjent wpisuje dane ze znormalizowanego wywiadu medycznego dla potrzeb leczenia ran wraz z opisem, co jest warunkiem do przeprowadzenia skutecznej konsultacji online.
 3. Pacjent może dodać zdjęcie rany z dysku komputera bądź z telefonu.
 4. Pacjent zobowiązany jest dodawać dane oraz dane medyczne zgodne z prawdą.
 5. Pacjent ma możliwość wprowadzenia danych do konsultacji i prowadzenia ich jednocześnie dla różnych ran.
 6. Pacjent i Konsultant mają dostęp do listy produktów leczniczych (apteczki) wraz z przekierowaniem do stron producenta/dystrybutora. Po przejściu na inne strony WWW, Pacjent/Konsultant ma obowiązek zapoznać się z zasadami obowiązującymi na tej stronie.
 7. Pacjent i Konsultant mają możliwość wzajemnego przesyłania wiadomości w Systemie, a także Konsultant ma prawo dodawać informacje dotyczące stanu zdrowia Pacjenta w jego imieniu po dokonaniu badania bezpośredniego.
 8. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 9. Konsultant ma dostęp do danych Pacjenta takich jak wiek, płeć, PESEL oraz do danych medycznych.
 10. W przypadku samodzielnej rejestracji Pacjenta i dodania elementów terapii takich jak wywiad zdrowotny i zdjęcia, po podjęciu przez Konsultanta terapii pacjent otrzymuje powiadomienie.
 11. Konsultant jest zobowiązany do zachowania Tajemnicy Informacji. Informacje, co do których należy zachować poufność według art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1318 ze zmianami) oznaczają wszystkie informacje dotyczące bezpośrednio stanu zdrowia Pacjenta, a także tych informacji, które zostały ujawnione przypadkowo, bądź też ustalone (np. przez Konsultanta na żądanie samego Pacjenta).
 12. Konsultacje udzielane za pośrednictwem systemu mają charakter doradczy, o czym jest poinformowany Pacjent, jednakże Konsultant, który podjął się prowadzenia terapii Pacjenta jest zobowiązany do prowadzenia terapii zgodnie z wiedzą zawodową oraz we właściwych terminach.
 13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nabytych przez Konsultanta co do skuteczności prowadzenia terapii drogą zdalną Konsultant zobowiązany jest skontaktować się z Pacjentem celem przeprowadzenia jego badania i ewentualnego leczenia drogą bezpośrednią.
 14. Konsultant udziela Konsultacji poprzez wysłanie zaleceń słownych dotyczących sposobu leczenia i opatrunku oraz może wskazać datę, w której Pacjent powinien ponownie przesłać zdjęcie rany oraz przeprowadzić kolejny wywiad zdrowotny.
 15. Konsultant może czasowo udostępnić terapię Pacjenta innemu konsultantowi zarejestrowanemu w Systemie celem uzyskania konsultacji eksperckiej. Konsultant może też przekazać prowadzenie terapii Pacjenta innemu konsultantowi. Pacjent jest informowany każdorazowo o zdarzeniach tego rodzaju w postaci informacji tekstowej umieszczonej w danej terapii.
 16. Dane osobowe i kontaktowe Pacjenta widoczne są wyłącznie przez Pacjenta oraz Konsultanta, który jego dane wprowadził, o ile miało to miejsce.
 17. Celem uniknięcia duplikatów Kont Użytkowników w Systemie wymagane jest wprowadzenie numeru PESEL każdego Użytkownika, który jest jego unikalnym identyfikatorem.
 18. Ze względu na ochronę danych osobowych Użytkowników zabronione jest przesyłanie danych osobowych oraz kontaktowych w wiadomościach tekstowych przesyłanych za pomocą Systemu. Wiadomości te stanowią elementy terapii, które mogą być widoczne dla innych Konsultantów w Systemie w razie potrzeby ich udostępnienia celem dokonania konsultacji eksperckiej (pomiędzy różnymi konsultantami zarejestrowanymi w Systemie).
 19. Konsultant może zakończyć terapię, która:
  a. została zakończona pozytywnie i nie ma potrzeby jej kontynuowania,
  b. została porzucona przez Pacjenta i nie ma z nim od dłuższego czasu kontaktu,
  c. została przekazana do leczenia stacjonarnego i system telemedyczny nie będzie dalej używany, jakkolwiek istnieje możliwość dalszego dokumentowania takiego leczenia w systemie.
 20. Przez realizacje uprawnienia wskazanego w punkcie 14, realizowane jest prawo do przenoszenia danych osobowych.
 21. Konto pacjenta jest usuwane na wniosek przekazany przez Pacjenta do Administratora bezpośrednio przy pomocy udostępnionej mu funkcji w Systemie, bądź pośrednio przez Konsultanta prowadzącego jedną z jego terapii.
 22. Właściciel Systemu posiada prawo do zachowania zanonimizowanych danych medycznych pacjenta (przypadku medycznego) do celów naukowych i edukacyjnych, również po usunięciu konta przez Pacjenta.

VI. Prawa i Obowiązki Administratora.

 1. Administrator troszczy się o należyte działanie Systemu.
 2. Administrator jako osoba zarządzająca zasobami Systemu ma obowiązek do zachowania Tajemnicy Informacji wraz z prowadzeniem systemów zabezpieczających przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Profilu Pacjenta lub Konsultanta w przypadku:
  a. złamania zasad regulaminu,
  b. podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Pacjenta, Konsultanta lub Administratora,
  c. podawania nieprawdziwych danych,
  d. udostępnianie dostępu do konta nieuprawnionym osobom trzecim,
  e. niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z prowadzenia terapii w Systemie zarówno przez Konsultanta jak i Pacjenta.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. treści i informacje przekazywane przez Pacjentów / Konsultantów, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność,
  b. działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Pacjent/Konsultant przekazał kody dostępu do swojego Profilu,
  c. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Pacjenta/Konsultanta danych oraz informacji z Systemu,
  d. niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z prowadzenia terapii w Systemie zarówno przez Konsultanta jak i Pacjenta.
 5. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Pacjenta/Konsultanta, jeżeli Administrator nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Systemu, Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 7. W przypadku, gdy Administrator wiedział o bezprawnych działaniach Pacjentów/Konsultantów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

VII. Procedura reklamacyjna.

 1. Pacjent ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Systemu, wysyłając wiadomość do Administratora poprzez udostępnioną do tego celu funkcję wiadomości do Administratora, w której treści wpisuje:
  - rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  - rodzaj błędnego funkcjonowania;
  - czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  - zarzuty;
  - okoliczności uzasadniające reklamację;
  - ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
 2. Pacjent, który nie został pozytywnie zweryfikowany do założenia Konta w Systemie, ma możliwość złożenia reklamacji.
 3. Administrator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując, czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany w Systemie przez Pacjenta adres e-mail lub w postaci wiadomości przesłanej przez System.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Administrator niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

IX. Prawo odstąpienia od umowy. Wyłączenie uprawnienia KONSUMENTA.

 1. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
  - świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  - świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 1, niniejszego rozdziału, w celach wykonania obowiązku ustawowego Administrator informuje, że: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone m.in. pisemnie na adres Administratora.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. W odniesieniu do korzystania z Systemu, Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie ma prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, ze względu na charakter tych usług – świadczenia otrzymane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu nie mogą być zwrócone.

X. Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Pacjent, który założył Konto, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez Konsultanta / Administratora.
 2. Konsultant, który założył Konto, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez Administratora.
 3. Administrator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Pacjenta lub Konsultanta w przypadku, gdy:
  a. Użytkownik ten, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Systemie,
  b. Użytkownik ten w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Systemu.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Pacjenta lub Konsultanta zostanie przesłane w wiadomości w Systemie lub na adres email Właściciela Systemu widoczny na stronie www.iwound.pl
 5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Profilu oraz jego całkowitym usunięciem z zastrzeżeniem pkt. 21 w dziale V niniejszego Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest dostępny na stronie WWW Systemu oraz w aplikacji.
 2. Informacje o pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 3. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  b. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  c. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  d. platforma Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.